Kalnsētas pamatskola uzņem audzēkņus 2022./2023.m.g. profesionālās pamatizglītības programmā «BŪVDARBI» (kods 22582011).

AICINĀM PIETEIKT AUDZĒKŅUS JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM!

Profesionālās pamatizglītības programma ,,BŪVDARBI”,
kods 22582011
Kvalifikācija – BŪVSTRĀDNIEKS,
pirmais profesionālās kvalifikācijas līmenis,
mācību ilgums 2 gadi
Mēs piedāvājam:
~ radošu mācību procesu moderni aprīkotās un renovētās telpās;
~ mācību ekskursijas;
~ bezmaksas internātu;
~ valsts apmaksātu ēdināšanu x4 dienā;
~ medicīnas personāla pakalpojumus;
~ atbalsta personālu – psihologs, sociālais pedagogs;
~ masāžas;
~ moderni aprīkotu sporta zāli;
~ aizraujošus pasākumus un interešu izglītības pulciņus.
Nepieciešamie dokumenti:
~ apliecība par vispārējo pamatizglītību;
~ sekmju izraksts par speciālās pamatizglītības programmas apguvi;
~ vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
~ ģimenes ārsta atzinums (veidlapa nr.027/u) par izglītojamā veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;
~ sakārtota medicīnas karte.

UZ TIKŠANOS KALNSĒTAS PAMATSKOLĀ!

 

Kalnsētas pamatskola aicina jaunos pirmklasniekus uzsākt skolas gaitas speciālās pamatizglītības programmās (kods 21015811; kods 21015911).

NĀC MĀCĪTIES KALNSĒTAS PAMATSKOLĀ!

Mēs piedāvājam:
~ radošu mācību procesu moderni aprīkotās un renovētās telpās;
~ bezmaksas internātu;
~ valsts apmaksātu ēdināšanu x4 dienā;
~ pagarināto dienas grupu līdz plkst.17.00;
~ medicīnas personāla pakalpojumus;
~ atbalsta personālu – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs;
~ dabas vides estētikas nodarbības un silto smilšu terapiju;
~ ārstniecisko vingrošanu un masāžas;
~ mūzikas terapeits;
~ moderni aprīkotu sporta zāli;
~ aizraujošus pasākumus un interešu izglītības pulciņus.
Pieteikšanās klātienē pie lietvedes, iepriekš telefoniski vienojoties par apmeklējuma laiku.
Nepieciešamie dokumenti:
~ pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) atzinums;
~ vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstisks iesniegums;
~ izziņa no pirmsskolas izglītības iestādes;
~ sakārtota medicīnas karte.

UZ TIKŠANOS!

Kontakti: tel.: 63885077, 63885076; E-pasts: kalnsetas.pamatskola@saldus.lv
Kalnsētas iela 2, Saldus, Saldus novads, LV-3801