Audzināšanas darbs

Audzināšanas mērķis:  pilnveidot skolēnu visaptverošu izpratni par vērtībām un pašaudzināšanas nozīmi personības izaugsmē.

Uzdevumi:

  1. veicināt skolēna fizisko, garīgo, emocionālo un sociālo attīstību;
  2. sekmēt skolēna cieņu pret sevi, citiem un citādo, veselību veicinošu un drošu paradumu veidošanu;
  3. audzināšanas procesu saistīt ar piederību savai valstij, tautai, apzinot Latvijas kultūrvēsturiskās vērtības;
  4. atbalstīt un pilnveidot skolēnu izvēli, talantus, intereses un spējas, piedaloties interešu pulciņos;
  5. sagatavoties dalībai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, projektam bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Roku rokā dziesmu rotā”;
  6. turpmāk sniegt atbalstu karjeras izglītībā, motivēt skolēnus domāt par nākotnes iespējām.

Audzināšanas darba programma

Audzināšanas darba plāns