Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs
Elita Deičmane

Sociālais pedagogs var palīdzēt:

 skolēnam, ja:
•    nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
•    ir problēmas mājās;
•    skolā viņš jūtas vientuļš un atstumts, nav draugu;
•    ir mācīšanās grūtības;
•    ir konflikts ar skolasbiedriem, skolotājiem, vecākiem;
•    atkarības problēmas, u.c.vecākiem, ja:
•    radušās grūtības bērnu audzināšanā;
•    bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
•    bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
•    ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
•    bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
•    bērnam ir atkarības problēmas;
•    ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību  līdzekļiem, u.c.internāta skolotājam, ja;
•    skolēns bieži kavē skolu neattaisnotu iemeslu dēļ;
•    skolēnam strauji pazeminās sekmes mācībās;
•    pēkšņi mainījusies skolēna uzvedība;
•    skolēns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
•    skolēns nonācis sociālās aprūpes vai citā institūcijā;
•    skolēns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
•    skolēns stāsta, ka mājās jūtas slikti un nedroši, u.c.
Sociālais pedagogs darbu plāno pēc bērnu, vecāku (aizbildņu), skolotāju,  administrācijas pieteikumiem, pamatuzmanību veltot darbam ar bērnu, viņa problēmu risināšanai.
Skolas medmāsa
Tatjana Remese

 • kontrolē un nodrošina kompleksos pasākumus bērnu dzīvības un veselības aizsardzībā;
 • sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību savas kompetences ietvaros;
 • sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību skolēniem un skolas personālam līdz specializētās palīdzības sniegšanas brīdim;
 • veic veselīga dzīvesveida ieviešanu;
 • iespēju robežās novērš kaitīgo paradumu attīstību skolēnu vidē;
 • iespēju robežās nodrošina un pasargā skolēnus no fiziskās un garīgās vardarbības no vienaudžu un pieaugušo puses;
 • seko sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai.

 

Masiere
Inta Žīgure

Skolā strādā arī masiere, kas veic klasiskā ķermeņa zonas masāžas. Tās mērķis ir veicināt muskulatūras dinamisku attīstību un nervu sistēmas attīstību.
Ar masāžas palīdzību bērns vieglāk iejūtas skolas vidē, spēj pilnvērtīgāk koncentrēties mācību procesam. Masāžu laiki tiek sastādīti individuāli, balstoties uz bērna vajadzībām.

 

Skolas psihologs
Iveta Brikšķe

Kas ir skolas psihologs?

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.

Ko dara skolas psihologs?

Konsultē:
•    Kopīgi ar skolēniem, skolotājiem un vecākiem meklē efektīgas un veselīgas  metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
•    Palīdz izprast, kā bērna attīstību ietekmē viņa mācības un uzvedība;    •    Veicina skolotāju un skolēnu, vecāku un skolotāju, kā arī skolēnu un vecāku savstarpējo izpratni un sadarbību;
•    Palīdz ieraudzīt notikumu, uzvedības un emociju savstarpējo saistību.

Novērtē:
•    Mācību iemaņas;
•    Mācīšanās spējas;
•    Personības attīstību;
•    Emocionālo stāvokli;
•    Sociālās iemaņas;
•    Mācību vidi un skolas ”klimatu”.

Risina problēmas:
•    Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
•    Palīdz risināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
•    Palīdz iemācīties un un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
•    Palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir traucējumi;
•    Palīdz pārvarēt depresijas un varmācības sekas.

   Konfidencialitāte
Psihologs ievēro profesionālās Ētikas kodeksu, kas nodrošina klienta konfidencialitāti.

 

Skolas logopēdes
Ieva Saulesleja-Homane, Agnese Bagātā.

Logopēdes strādā ar skolēniem, kuriem ir rakstu un runas traucējumi, kas izpaužas kā specifiski mācīšanās traucējumi – skolēnam lielas grūtības iemācīties lasīt un rakstīt, un kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, un stostīšanās.
Katra mācību gada sākumā – septembrī, 1.klašu bērni un jaunpienākušie skolēni no citām skolām tiek pārbaudīti un uzaicināti apmeklēt logopēdijas nodarbības. Vispirms uzņem skolēnus ar izteiktiem valodas traucējumiem, kas rada grūtības pamatizglītības programmas apgūšanā, ja atbrīvojas vieta, logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā. Nodarbības notiek 1-3 reizes nedēļā, pēc mācību stundām.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:
•    aizkavēta lasītprasmes apguve;
•    grūti nosaukt, atcerēties, iegaumēt burtus;
•    grūti saliedēt burtus zilbēs, vārdos;
•    nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt;
•    lasa ļoti lēni, skaļi lasot, ātrums samazinās;
•    vāja izpratne par lasīto;
•    nepatīk lasīt.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:
•    pareizrakstībā – rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdu;
•    lēni raksta;
•    diktātos teikumi nav pabeigti;
•    nespēj precīzi norakstīt;
•    nepatīk rakstīšana, bieži no tās vairās.

 

DABAS VIDES ESTĒTIKAS STUDIJA
Studijā darbojas sertificētas Dabas vides estētikas speciālistes:
Dina Līgotne un Ieva Saulesleja-Homane

Dabas vides estētika sevī ietver:

 • Silto smilšu terapijas nodarbības;
 • Nodarbības ar krāsainajām smiltīm;
 • Graudu nodarbības;
 • Gaismas rotaļas smiltīs (darbs pie gaismas galda);
 • Sajūtu celiņus (pēdu masāžas paklājiņi);
 • Smaržu terapijas nodarbības;
 • Krāsu terapijas nodarbības;
 • Nodarbības, kurās izmanto dabas materiālus.